Už vás nebaví zašlé spáry a opotřebované koupelnové vybavení?

Žádná koupelna nezůstane pořád nová a krásná, protože kvůli zvýšené vlhkosti se v koupelně množí plno různých bakterií. Pokud bydlíte v panelákovém bytě s umakartovým jádrem, pak si vaše koupelna žádá velkou rekonstrukci. Při kompletní rekonstrukci počítejte s vyššími výdaji a vyřizováním stavebního povolení. Do rozpočtu je nutné zahrnout bourací a zednické práce, úpravu elektroinstalace, rozvodů a odpadu, obložení stěn, podlah, montáž a také pořízení zařizovacích předmětů.

Are you tired of dingy joints and worn-out bathroom fittings?

No bathroom stays looking new and beautiful all the time, because the increased humidity means that all sorts of bacteria breed in the bathroom. If you live in a prefab apartment with a plasterboard core, then your bathroom is in need of a major renovation. Expect to pay more for a complete renovation and to have to deal with building permits. The budget must include demolition and masonry work, modification of electrical wiring, plumbing and waste, wall panelling, flooring, installation and also the purchase of furnishings.

Pokud se chystáte zbudovat nové zděné jádro, možná budete muset provádět rekonstrukci koupelny a kuchyně současně, protože tyto místnosti spolu kvůli rozvodům vody stěnu v paneláku sdílejí. Také se předem musíme rozhodnout jestli vanu nebo sprchový kout. Při rozhodování je kromě ceny za pořízení, také dobré uvažovat i nad spotřebou vody. Hlavicí sprchy za jednu minutu proteče přibližně 10 litrů vody a průměrná vana pojme cca 130 litrů teplé vody.

If you are going to build a new brick core, you may need to renovate the bathroom and kitchen at the same time, as these rooms share a wall in the block of flats due to the water supply. We also have to decide beforehand whether to have a bath or a shower. When deciding, besides the cost of the purchase, it is also good to consider the water consumption. Approximately 10 litres of water flows through the shower head in one minute, and the average bath holds about 130 litres of hot water.

Vaše nová koupelna se vám rozhodně musí líbit, abyste se v ní cítili dobře, protože estetický dojem je důležitý. Dalším důležitým faktorem je vybavení, doplňky a použité technologie. Nedokonalosti z hlediska funkčnosti koupelny jsou tím, co vás bude při jejím budoucím používání nejvíce rozčilovat. Nedostatek zásuvek vám totiž může každodenní hygienu pěkně zkomplikovat. Nesmíme zapomenout, že rekonstrukce koupelny je dokonalou příležitostí k vylepšení jejího osvětlení.

You definitely have to like your new bathroom to feel comfortable in it, because aesthetic appeal is important. Another important factor is the equipment, accessories and technology used. Imperfections in terms of the functionality of the bathroom are what will annoy you the most when you use it in the future. In fact, the lack of drawers can make everyday hygiene quite difficult. Not forgetting that a bathroom renovation is the perfect opportunity to improve its lighting.

Při rekonstrukci koupelen rozhodně nešetřete na umyvadle, vodovodních bateriích, vaně nebo sprchovém koutu. Určitě nechceme, aby se nám koupelnové vybavení, které budeme využívat každý den opotřebovalo a bylo zralé na výměnu už po pár letech. Tady se šetřit rozhodně nevyplatí. Na kvalitu je nutno dbát také u zařízení, která nejsou vidět, protože jsou ukrytá pod povrchem. Vypouštěcí kohouty a sifony patří k základnímu vybavení, jejichž porucha může v budoucnu způsobit mnoho vážných komplikací.

When renovating bathrooms, don't skimp on the sink, taps, bath or shower. We certainly don't want bathroom fixtures that we'll use every day to wear out and be ripe for replacement after just a few years. It's definitely not worth saving money here. Quality is also important when it comes to equipment that is not visible because it is hidden under the surface. Drain taps and siphons are essential equipment, the failure of which can cause many serious complications in the future.

Nábytek si připravte předem, ať si můžete všechny úpravy udělat tak, aby vám do sebe dílky nakonec hezky zapadly. Týká se to především potrubí a odpadu a zvláště elektrických rozvodů. Špatný rozměr zrcadla nebo poličky a můžete snadno omylem provrtat nějaký drát, do kterého jste zasahovat určitě nechtěli. V každé koupelně se musí větrat, jenže malé koupelny v paneláku obvykle neumožňují větrat oknem ani nedisponují funkčním rekuperačním systémem, takže se neobejdeme bez ventilátoru.

Prepare your furniture in advance so that you can make all the adjustments so that the pieces will fit together nicely in the end. This applies especially to pipes and drains and especially electrical wiring. Get a mirror or shelf the wrong size and you can easily accidentally drill through a wire you definitely didn't want to interfere with. Every bathroom needs to be ventilated, but small bathrooms in a block of flats usually don't allow ventilation through a window or have a working heat recovery system, so you can't do without a fan.

Pokud budeme mít vyřešeny všechny stavební a technické úpravy, můžeme se směle pustit do estetických úprav. Ale o tom zase příště.

Once we have all the structural and technical modifications sorted out, we can boldly start with the aesthetic modifications. But more on that next time.

Čeká vás rekonstrukce koupelny?