Jak zařídit pracovní stůl pro prvňáčky

Prázdniny jsou pomalu za námi a některé rodiče čeká příprava dětí na jejich první školní den. Vaši ratolest čeká po prázdninách nová etapa života, kdy zasedne do školních lavic.

Bude to něco nového, jiného, než doposud a vy doufáte, že to vaše dcera nebo syn dobře zvládne. Aktovku, pouzdro a další výbavu už máte nakoupenou, zbývá zařídit pracovní kout. K této události se váže mnoho emocí, ale také povinností, ze začátku hlavně pro rodiče.

The holidays are slowly over, and some parents are waiting to prepare their children for their first day of school. After the holidays, a new stage of life awaits your little one as he or she takes his or her seat in the school classroom. It will be something new, different from before and you hope your daughter or son will cope well. You've already bought the briefcase, case and other equipment, all that's left is to arrange the work area. There are many emotions attached to this event, but also many responsibilities, at first mainly for the parents.

Se školní docházkou souvisí nejen pořízení velkého množství školních potřeb, ale mělo by nezbytně dojít k obměně celého dětského pokoje. Pokud máte doma budoucího prvňáčka, potřebujete vyřešit otázku, kde si bude dělat domácí úkoly. Dětský pokoj pro prvňáčka musíme zařídit tak, aby se mu dobře učilo, hrálo i zdravě spalo. Vaše dítě nastoupí už za pár dní do první třídy, máte nejvyšší čas zařídit pro něj pracovní koutek, protože úkoly se u kuchyňského stolu moc dobře psát nedají. 

Jak tedy vybrat správný psací stůl, židli, lampičku a další nezbytnosti? Prvňák má totiž úplně jiné potřeby než dítě chodící už do školy. Pokud vhodným způsobem usnadníte potomkovi nástup do školy, naučíte ho tím správným pracovním návykům, které mu pomohou k lepším známkám a lepší známky dítěti zaručí lepší šanci v dospělém životě.

Not only does schooling entail the purchase of a large number of school supplies, but the entire child's room should necessarily be renewed. If you have a future first-grader at home, you need to solve the question of where he will do his homework. We need to make sure that the first-grader's room is a good place for learning, playing and sleeping. Your child will be starting first grade in just a few days, so it's time to set up a work area for him or her, because homework doesn't go well at the kitchen table. 

So how to choose the right desk, chair, lamp and other necessities? A first-grader has completely different needs than a child already in school. If you make it easier for your child to start school in the right way, you will teach him the right work habits that will help him to get better grades, and better grades will guarantee a better chance in adult life.

Pracovní stůl je nejdůležitější

Základem pracoviště bude vždy stůl a podle stolu vybereme i židli. Psací stůl by rozhodně měl mít dostatek úložných prostor, kam přijdou psací potřeby i další školní pomůcky. Pokud stůl úložný prostor nemá, dá se nahradit pojízdným kontejnerem se zásuvkami a poličkami nad stolem. Vše se odvíjí od prostoru, který máme k dispozici, ale v zásadě spolu musí židle a stůl výškově ladit, aby dítěti bylo zajištěno co největší pohodlí a předešlo se tak nevhodným sedacím návykům. Dětský pokoj pro prvňáčka musíme zařídit co nejlépe dovedeme.

The desk will always be the foundation of the workplace, and the chair will be chosen according to the desk. The desk should definitely have enough storage space where writing utensils and other school supplies will come. If the desk does not have storage space, it can be replaced with a mobile container with drawers and shelves above the desk. It all depends on the space available, but in principle, the chair and desk must fit together in height to ensure the child is as comfortable as possible and to prevent inappropriate sitting habits. We need to furnish the nursery for a first-grader as best we can.

Zatím postačil vašemu dítku nějaký malý stolík na kreslení a hraní, nyní už je to málo. Dítě se teprve učí soustředit a studovat, potřebuje klid, a to mu zaručí jeho studijní koutek. I když tam budete muset být s ním a s úkoly a učením mu budete muset pomáhat, je dobré jej zvykat učit se v klidu u stolu. Prvňáček bude od září potřebovat psací stůl, na kterém bude moci psát, číst, i malovat. Proto velikostně musí stůl těmto potřebám odpovídat. Zde přijdou na řadu úložné prostory, malý školák má mít veškeré školní sešity a knížky ihned po ruce s tím, že si je může sám schovat. Všechny úložné prostory využije na pracovní potřeby, sešity, pravítka a ostatní školní potřeby.

So far, some small table for drawing and playing was enough for your child, now it is not enough. A child is only just learning to concentrate and study, he needs quiet, and his study corner will guarantee that. Even if you have to be there with him and help him with his homework and learning, it's good to get him used to studying quietly at his desk. A first grader will need a desk to write, read, and even draw on from September onwards. Therefore, the size of the desk must match these needs. This is where the storage spaces come in, the little schoolboy should have all his school notebooks and books immediately to hand, with the option of hiding them himself. He will use all the storage space for work supplies, notebooks, rulers and other school supplies.

Při výběru dětského psacího stolu je nutné sledovat několik zásadních bodů. Výška stolu musí odpovídat výšce dítěte a totéž platí i v případě židle. Stůl by měl mít také dostatečně velkou pracovní plochu, minimálně 120 x 60 centimetrů. Optimální výšku nastavení určíme tak, že při sezení má mít dítě srovnaná záda a nohama se musí dotýkat podlahy. Musíme myslet na to, že děti rychle rostou. Vhodné řešení nabízí tzv. rostoucí psací stoly, kde lze regulovat výšku i sklon pracovní desky. Spolu s výškově nastavitelnou židlí můžeme dětské pracovní koutky pořídit v celkem příznivých cenových relacích.

When choosing a children's desk, it is necessary to observe several essential points. The height of the desk must match the height of the child and the same applies to the chair. The desk should also have a large enough work surface, at least 120 x 60 centimetres. The optimum setting height is determined by ensuring that the child's back is straight when sitting and that his/her feet are touching the floor. We must bear in mind that children grow quickly. A suitable solution is offered by so-called rising desks, where the height and inclination of the desk can be adjusted. Together with a height-adjustable chair, we can purchase entire children's work areas in quite reasonable price ranges.

Jednou z vhodných možností psacího stolu pro prvňáčky je rostoucí stůl. Jak děti rostou, je nutné jejich měnícím se potřebám přizpůsobovat vybavení dětského pokoje. Rostoucí stoly se dají nastavit od 50 cm, což je výška desky, která vyhovuje většině prvňáčkům. Pro děti se výška stolu pohybuje v rozmezí 50 až 75 cm. Stůl od samého začátku umístíme v dětském pokoji, aby se dítě učilo samostatnosti už od prvních dnů ve škole. Rostoucí stůl je vhodné doplnit odpovídající rostoucí židli. Varianta řešení kombinace rostoucího stolu a variabilní židle je dlouhodobá. 

Vhodně zvolený stůl a židle vydrží po téměř celou dobu studia základní školy, někdy dokonce i déle. Volba kombinace rostoucího stolu a židle zajistí nejlepší ergonomii sezení našeho školáka. Dítě by mělo mít židli tak vysoko, aby mělo lokty položené na pracovní desce stolu. Rostoucí židle zajišťují dětem pevnou oporu v zádech a zároveň podložení nohou, ty nesmí být volně ve vzduchu kvůli snížení tlaku okraje sedáku na cévy nohou. Sedák židle má být pro větší pohodlí čalouněný a polstrovaný, starou kancelářskou nebo dokonce kuchyňskou židlí dítěti rozhodně nedávejte.

One suitable desk option for first graders is a growing desk. As children grow, it is necessary to adapt the furnishings of the children's room to their changing needs. Growing desks can be adjusted from 50cm, a desk height that suits most first graders. For children, table heights range from 50 to 75 cm. We place the table in the child's room from the very beginning so that the child learns independence from the first days of school. The growing table should be complemented by a matching growing chair. The solution option of a combination of a growing table and a variable chair is long-lasting.

A suitably chosen table and chair will last for almost the entire duration of primary school, sometimes even longer. Choosing a combination of a rising desk and chair will ensure the best seating ergonomics for our school children. The child should have the chair so high that his/her elbows are resting on the table top. Growing chairs provide firm support for the child's back as well as support for the legs, these must not be loose in the air due to the reduced pressure of the edge of the seat on the blood vessels of the legs. The seat of the chair should be padded and cushioned for comfort, definitely do not give an old office or even kitchen chair to your child.

K rostoucím stolům jsou vhodné kontejnery, které jsou opatřeny sedací plochou. Pokud dítě potřebuje pomoc rodičů, dá se využít jako sedátko a není nutné pořizovat další nábytek na úkor prostoru dětského pokoje. Stůl umístěte nejlépe u okna tak, aby na něj denní světlo dopadalo zepředu, také pamatujte na to, zda máte doma praváka, nebo leváka. Nechceme, aby si dítě při práci stínilo. V ideálním případě je vhodný i mírný sklon pracovní desky stolu, u které se sedí rovně a dítě nemá tendenci sedět s lokty široko od sebe.

Containers that are fitted with a seating area are suitable for growing tables. If the child needs the help of parents, it can be used as a seat and it is not necessary to acquire additional furniture at the expense of the space of the children's room. The table should preferably be placed near a window so that daylight hits it from the front, also remember whether you have a right or left-handed child at home. You don't want your child to get shaded while working. Ideally, a slightly sloping desk top is also suitable, where the child sits upright and doesn't tend to sit with their elbows wide apart.

Dětský psací stůl s pevnou výškou má pracovní plochu umístěnou ve výšce 75 cm, a to je pro prvňáčka moc vysoko. Musí se pak zvolit židle, která dítě ke stolu vyzvedne. Typ těchto židlí už v domácnosti většinou bývají, protože se využívají jako jídelní židličky pro nejmenší děti. Stůl je také umístěn v dětském pokoji ihned od nástupu do školy a to protože, jak píši výše, podporuje samostatnost dětí. Pro některé prvňáčky je volba dřevěné pevné židle vhodnější než varianta s otočnou židli. Při volbě stolu a židle musíme především vycházet z toho, jak se má správně sedět. Zde je na místě obětovat kousek hezkého designu pro zdravé sezení dítěte. Doporučuji volit spíše střídmý a nadčasový design, který poroste spolu s prvňáčkem.

The fixed-height children's desk has a work surface positioned at a height of 75 cm, and that's too high for a first-grader. A chair must then be chosen to lift the child to the desk. These type of chairs are usually already in the home, as they are used as dining chairs for the youngest children. The table is also placed in the children's room immediately after they start school and this is because, as I write above, it encourages children's independence. For some first graders, the wooden fixed chair option is preferable to the swivel chair option. When choosing a table and chair, we must first of all base our choice on the correct way to sit. Here it is appropriate to sacrifice a piece of nice design for the child's healthy sitting. I recommend opting for a rather spare and timeless design that will grow with the first-born.

Prvňáčci potřebují při psaní domácích úkolů často pomoc a nezřídka také dohled. V tomto případě se židle pro prvňáčka volí úplně stejně jako při použití psacího stolu s pevnou výškou a typicky poslouží židle jaká už doma je. Toto řešení vás při nástupu do školy nic nestojí. Ale hned jakmile dítě získá první pracovní návyky je vhodné přejít na variantu psacího stolu v dětském pokoji. A to z důvodu učení se větší samostatnosti a zodpovědnosti.

First graders often need help and often supervision when doing their homework. In this case, the chair for the first-grader is chosen in the same way as when using a fixed-height desk, and typically a chair that is already at home will do. This solution does not cost you anything when you start school. But as soon as the child has acquired the first work habits it is advisable to switch to the desk option in the children's room. And this is for the sake of learning greater independence and responsibility.

Nezapomeňte na funkční prostory

V pokoji školáka je nutné zajistit poličky a jiné úložné prostory na školní potřeby, větší nároky budou i na umístění oblečení. Zvažte, zda je současná šatní skříň dostatečně velká pro potřeby budoucího školáka. Nesmí se zapomenout na nějakou nádobu na tužky, pera a nejčastěji používané předměty. Nesmí chybět ani stolní lampička. Se správným osvětlením se dítě vydrží déle soustředit, vhodné jsou žárovky o intenzitě světla 400 až 600 lumenů s chladnější barvou. Výhodou bude, když bude mít lampička klips, a bude se tak moci přemisťovat podle potřeby. Dětem stačí jednoduchá pracovní lampička, designové osvětlení musí tentokrát ustoupit funkčnosti.

Shelves and other storage spaces for school supplies are a must in a schoolchild's room, and the placement of clothing will also be more demanding. Consider whether the current wardrobe is large enough for the needs of a future schoolchild.  Some sort of container for pencils, pens, and commonly used items must not be forgotten. A desk lamp must not be missing either. With the right lighting, the child will be able to concentrate longer; light bulbs with a light intensity of 400 to 600 lumens with a cooler colour are suitable. It will be an advantage if the lamp has a clip and can be moved as needed. For children, a simple work lamp is sufficient; design lighting must give way to functionality this time.

Vhodné je i umístění nástěnky, na kterou lze vyvěsit rozvrh všech školákových činností. Moderní alternativou jsou interaktivní speciální popisovací nátěry, které promění každý hladký povrch v dětském pokoji v popisovací či magnetickou tabuli. Vytvoříte tak čistý, ultra moderní prostor, který oživí prvňáčkův dětský pokoj. Speciální popisovací nátěry lehce smažete a dítě bude mít potřebný komfort. Magnetický popisovatelný nátěr na tzv. chytrou zeď se určitě bude líbit budoucímu školákovi i rodičům.

It is also suitable to place a bulletin board on which a schedule of all school activities can be posted. A modern alternative is interactive special marker paints, which turn any smooth surface in the children's room into a marker or magnetic board. This creates a clean, ultra-modern space that will brighten up a first grader's nursery. The special marker paints erase easily and give your child the comfort they need. The magnetic marker paint on the so-called smart wall is sure to appeal to future schoolchildren and parents alike.

Při psaní domácích úkolů potřebujeme dostatečný prostor kolem sebe a nepotřebuje žádné rušivé elementy, odpadkový koš umístěte v blízkosti psacího stolu. Výbava školáka je velká a rozhodně se bude dětem prostor lépe udržovat, když budou mít vše potřebné při ruce. Poblíž stolu se budou hodit i háčky, na které si může pověsí nejen aktovku, ale i batoh nebo pytlík.

When writing homework, we need enough space around us and do not need any distracting elements, place the trash can near the desk. A school child's equipment is large and they will definitely find the space easier to maintain if they have everything they need to hand. Near the desk, hooks will also come in handy to hang not only the briefcase, but also a backpack or duffel bag.

Jak si poradit s prostorem

Pokud je dětský pokoj velký a prostorný, pracovní koutek zařídíme mnohem snáze, ale je-li pokoj menších rozměrů, budeme mít se zřizováním trošku více práce. Možným řešením pro menší dětské pokoje jsou patrové postele, které nabízejí prostor pro spaní, úložnou skříň, psací stůl, variabilní prostory a poličky v jednom kusu nábytku. Méně nábytku vyžaduje menší náročnost na prostor. Nezapomínejte na volný čas a relaxací, protože ač školák, přesto také malé dítě, které si pořád potřebuje hrát. Vhodné je v dětském pokoji vytvořit pracovní i hrací koutek.

If the children's room is large and spacious, it's much easier to set up a work area, but if the room is smaller, it's a bit more work. A possible solution for smaller children's rooms are bunk beds, which offer sleeping space, storage, a desk, variable spaces and shelving all in one piece of furniture. Less furniture requires less space. Don't forget about leisure and relaxation because although a school child, yet also a young child who still needs to play. It is advisable to create a work and play area in the nursery.

Je velice důležité, aby se dítěti v pokojíku líbilo, nechte ho, aby se do jeho zařizování zapojilo. Berte ohled na jeho vkus a oblíbené barvy i styl, nechte ho samostatně vybrat koberec, barvu stěn nebo poličky. Dnes je běžné, že děti sedí u stolu až devět hodin denně, a to je důvod, proč by jejich pracovní stůl a židle měly padnout jako ulité. Rostoucí nábytek zvolme kvalitní, bezpečný a v neposlední řadě ergonomický tak, aby podporoval zdravý vývoj dětského těla.

It is very important that the child likes the room, so let him or her be involved in the room. Take into account their tastes and favourite colours and styles, let them choose the carpet, the colour of the walls or the shelves. Today, it's common for children to sit at a desk for up to nine hours a day, which is why their desk and chairs should fit like a glove. Let's choose furniture that is high quality, safe and, last but not least, ergonomic so that it supports the healthy development of the child's body.

Výrobci dětského nábytku

Německá značka Moll  je absolutní světovou špičkou ve výrobě rostoucího nábytku, disponuje maximální funkčností, propracovanou ergonomií a bezkonkurenční kvalitou. Rostoucí nábytek Mayer nabízí pěkný design i kvalitu. Výrobce dětských židlí a stolů Mayer CZ se na českém i zahraničním trhu pohybuje již více než 20 let.

The German brand Moll is the absolute world leader in the production of growing furniture, with maximum functionality, sophisticated ergonomics and unrivalled quality. Mayer growing furniture offers beautiful design and quality. The manufacturer of children's chairs and tables Mayer CZ has been on the Czech and foreign market for more than 20 years.

Přeji zdařilé zařízení pracovního stolu a spokojené prvňáčky