Proč jsou krbová kamna a krby tak oblíbená?

Krbová kamna a krby jsou cenově výhodným zdrojem tepla a jsou ideální pro ty, kteří chtějí svému domovu dodat ráz. Krbová kamna jsou typem volně stojícího zdroje tepla na tuhá paliva, tedy nejčastěji dřevo zabudovaného přímo do zdi.

Tato krbová kamna jsou jedním z nejběžnějších typů domácích topidel, protože se poměrně snadno instalují a lze je zabudovat do mnoha různých typů domů. Obzvláště časté jsou ve starších domech s menšími místnostmi a prostory, které nejsou vhodné pro instalaci otevřeného ohně. Instalace krbových kamen v domácnosti má mnoho různých výhod, včetně úspory nákladů, minimální údržby a zlepšení kvality vzduchu v interiéru. Než se rozhodnete, zda je pro vás instalace kamen ve vašem domě vhodná, přečtěte si více informací o jejich výhodách a nevýhodách. 

Fireplaces and fireplaces are a cost-effective source of heat and are ideal for those who want to add character to their home. A wood burning stove is a type of freestanding solid fuel heat source, usually wood, built directly into the wall. These stoves are one of the most common types of home heater as they are relatively easy to install and can be incorporated into many different types of homes. They are especially common in older homes with smaller rooms and spaces that are not suitable for installing an open fire. Installing a wood stove in the home has many different benefits, including cost savings, minimal maintenance, and improved indoor air quality. Before you decide if installing a stove in your home is right for you, read more about the advantages and disadvantages.

Krbová kamna na dřevo jsou oblíbená, protože jsou úsporná, účinná a šetrná k životnímu prostředí. Kamna na dřevo také dodají každé místnosti nádech rustikální elegance. Kamna na dřevo jsou víc než jen staromódní krb; je to celý topný systém, který spaluje dřevo pro teplo a snižuje potřebu tradičních krbů, pecí a kotlů. Kamna na dřevo se zahřívají mnohem rychleji než běžné krby nebo ohřívače. Šetří peníze tím, že spálí téměř všechno palivo, které do nich vložíte. Neuvolňují také téměř žádné škodliviny na rozdíl od plynových nebo propanbutanových topidel, takže pomáhají udržovat domovy čistší a bezpečnější před požáry. S ohledem na tyto výhody je snadné pochopit, proč se tolik lidí rozhodlo instalovat si do svého domu kamna na dřevo.

Wood burning stoves are popular because they are economical, efficient and environmentally friendly. Wood stoves also add a touch of rustic elegance to any room. A wood stove is more than just an old-fashioned fireplace; it's an entire heating system that burns wood for warmth, reducing the need for traditional fireplaces, furnaces and boilers. Wood stoves heat up much faster than conventional fireplaces or space heaters. They save money by burning almost all the fuel you put in them. They also release almost no pollutants, unlike gas or propane heaters, so they help keep homes cleaner and safer from fires. With these benefits in mind, it's easy to see why so many people choose to install a wood stove in their home.

Krbová kamna a krby na dřevo mají mnoho výhod, včetně toho, že jejich provoz je levnější než provoz plynu, že se jednoduše instalují a že nabízejí jedinečný vzhled vašeho domova. Existuje celá řada různých typů – některá lze použít se stávajícím komínem, zatímco jiná vyžadují instalaci na míru. Zde se podíváme na výhody investice do kamen. Kamna a krby se vracejí. Po letech, kdy byla kamna na dřevo považována za zastaralou a nemoderní technologii, si opět získala přízeň. Vzhledem k tomu, že stále hledáme způsoby, jak snížit naši uhlíkovou stopu, vám používání kamen na dřevo může pomoci snížit emise uhlíku až o 90 %. 

Wood stoves and fireplaces have many advantages, including being cheaper to run than gas, being easy to install and offering a unique look to your home. There are a number of different types - some can be used with an existing chimney, while others require a custom installation. Here we look at the benefits of investing in a stove. Stoves and fireplaces are making a comeback. After years of being considered an outdated and unfashionable technology, the wood-burning stove has regained favour. As we continue to look for ways to reduce our carbon footprint, using a wood stove can help you reduce your carbon emissions by up to 90%.

Ještě úžasnější je, že instalace kamen na dřevo ve vaší domácnosti je nejen levnější než používání jiných způsobů vytápění, ale také mnohem šetrnější k životnímu prostředí a udržitelnější. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na hlavní výhody kamen, takže pokud máte zájem dozvědět se více, čtěte dál! Krb je ústředním bodem každého domu, ale zároveň slouží k vytápění domu a udržování tepla v zimě. Pokud máte nevyužívaný krb nebo jen chcete jiný způsob vytápění svého domu, může být instalace krbových kamen ideálním řešením.

What's even more amazing is that installing a wood stove in your home is not only cheaper than using other heating methods, but also much more environmentally friendly and sustainable. In this blog post, we'll take a look at the main benefits of wood stoves, so if you're interested in learning more, read on! A fireplace is the focal point of any home, but it also serves to heat the house and keep it warm in the winter. If you have an unused fireplace or just want a different way to heat your home, installing a wood stove may be the perfect solution.

Krb s kamny je jedním z nejúčinnějších způsobů vytápění vašeho domova, protože kombinuje dvě užitečné funkce v jednom zařízení. Je to také levnější způsob vytápění vašeho domova než tradiční krby, jejichž provoz se může prodražit, pokud je používáte jako hlavní zdroj tepla pro váš domov. V tomto článku prozkoumáme, jak tyto jednotky fungují a zda jsou pro vás vhodné. Pokud máte zájem o instalaci kamen na dřevo ve svém domě, musíte nejprve určit jejich nejvhodnější umístění. Kamna na dřevo se obvykle instalují do sklepa, a to uzavřeného, neizolovaného prostoru, ale lze je umístit i do obývacího pokoje nebo ložnice. Musíte se také ujistit, že místnost má dobré větrání a není umístěna v prvním patře vašeho domu. Pokud již máte krb, měl by být umístěn alespoň 25 cm od jakékoliv stěny.

A fireplace with a stove is one of the most efficient ways to heat your home because it combines two useful functions in one device. It's also a cheaper way to heat your home than traditional fireplaces, which can get expensive to run if you use them as the main source of heat for your home. In this article, we'll explore how these units work and whether they're right for you. If you're interested in installing a wood stove in your home, you'll first need to determine their most suitable location. Wood stoves are usually installed in the basement, and in an enclosed, uninsulated space, but they can also be placed in the living room or bedroom. You also need to make sure that the room has good ventilation and is not located on the first floor of your house. If you already have a fireplace, it should be placed at least 25 cm from any wall. 

Po výběru místa se musíte rozhodnout, zda chcete volně stojící kamna nebo kamna s vložkou. Krbová kamna s vložkou jsou k dispozici v několika různých formách, kdy si můžete například vybrat mezi horizontálním nebo vertikálním systémem, ale nejběžnějším typem je násypná – bezprůduchová vložka. Tato kamna mají zabudovaný ventilátor, který vhání vzduch dovnitř dvířky a ven komínem. Jak vzduch proudí přes horký povrch uvnitř kamen, ohřívá se a stoupá komínem vzhůru. Také pomáhá pohybovat větším množstvím vzduchu v systému a cirkulovat jej tak, aby se rovnoměrně zahříval. Díky dmychadlu a dalším funkcím, jako je ukazatel teploty, tlačítka pro snadné spuštění a termostat, můžete zajistit, aby vaše kamna na dřevo fungovala efektivně a účinně.

Once you have chosen a location, you need to decide whether you want a freestanding stove or a stove with an insert. Inserted stoves are available in several different forms, for example you can choose between a horizontal or vertical system, but the most common type is the hopper-less insert. These stoves have a built-in fan that blows air in through the door and out through the chimney. As the air flows over the hot surface inside the stove, it heats up and rises up the chimney. It also helps to move more air through the system and circulate it so that it heats evenly. With a blower and other features like a temperature gauge, easy start buttons, and a thermostat, you can ensure that your wood stove runs efficiently and effectively.

Příjemné teplo po celou zimu