Glamping - stylové chatičky uprostřed přírody

Glamour a camping daly dohromady slovo glamping, které definuje zážitky, kdy si užíváte krásy a přírody, aniž byste se vzdali pohodlí a luxusu. 

Spojení slov „okouzlující“ a „kempování“ přesně vystihuje stále oblíbenější způsob, jak strávit víkend nebo dovolenou v přírodě. Užít si všechny skvělé výhody kempování, aniž byste se museli vzdát pohodlí hotelu. Můžete spát na posteli, mít k dispozici světlo a teplo, koupelnu a často také vířivku.

Glamour and camping have brought together the word glamping, which defines an experience where you enjoy the beauty and nature without giving up comfort and luxury. The combination of the words 'glamour' and 'camping' accurately describes an increasingly popular way to spend a weekend or holiday in the great outdoors. Enjoy all the great benefits of camping without having to give up the comforts of a hotel. You can sleep on a bed, have light and warmth, a bathroom and often a hot tub.

Lidé vyhledávají příjemný a komfortní pobyt v přírodě stále častěji a glamping jim nabízí řešení. Jednoduše řečeno, jde o venkovní kempování, kde máte přistup k určitému komfortu. Glamping je neoddělitelně spjat s vášní k přírodě, často zahrnuje pobyt v nepřístupných lesích, na odlehlých samotách s jedinečným výhledem či na nepřístupných vrcholcích skal. Je to moderní způsob, jak poznat krásy světa, ponořit se do místní kultury a s přírodou se doslova sžít. Glamping nám umožňuje zažít ty nejúžasnější chvíle na jedinečných místech světa.

People are increasingly looking for a pleasant and comfortable stay in nature and glamping offers them a solution. Simply put, it is outdoor camping where you have access to certain comforts. Glamping is inextricably linked to a passion for the outdoors, and often involves staying in inaccessible forests, remote secluded areas with unique views or inaccessible cliff tops. It's a modern way to experience the beauty of the world, immerse yourself in local culture and literally connect with nature. Glamping allows us to experience the most amazing moments in unique places around the world.

Vytvořil se tak nový prostor pro zážitkové cestování, které lidi přenáší mimo rušný život velkoměsta. Glamping umožňuje vyhledávat jedinečné zážitky, spojuje nekonvenční ubytování a inspirativní destinace, o které se chceme podělit s ostatními moderními cestovateli. Fantastická místa pro glamping jsou po celém světě, tak proč se ubytovávat stereotypně v hotelu. Můžete mít mimořádný zážitek, když se probudíte ve stanu na vrcholku hory, v domku upevněném na palmě s dech beroucím výhledem, na pláži, v chatce na kůlech nebo ve vyřazeném železničním vagonu.

This has created a new space for experiential travel that takes people out of the busy city life. Glamping allows us to seek out unique experiences, bringing together unconventional accommodation and inspiring destinations that we want to share with other modern travellers. Fantastic glamping locations are all over the world, so why stay in a stereotypical hotel. You can have an extraordinary experience by waking up in a tent on top of a mountain, in a house fixed to a palm tree with breathtaking views, on the beach, in a cabin on stilts or in a disused railway carriage. 

Glamping vás zavede mimo vyšlapané cesty do světa luxusních stanů, kouzelných domků a chalup, dobových přívěsů, do nadčasových teepee či jurt a mnoha neobvyklých míst; jeho možnosti omezuje pouze naše fantazie. Glampingové kempy nalezneme po celém světě a jejich nabídka je vskutku rozmanitá. Od stroze elegantních chat, přes excentrické hotely slibující mimořádné zážitky až po neuvěřitelně luxusní a výjimečná ubytování, která jsou špičkově vybavena a připravena zajistit svým návštěvníkům pohodlný, stylový interiér a veškerý komfort. Velké soukromé terasy, skleněné koupelny, vířivky, venkovní kuchyně, to všechno citlivě skryté přímo v přírodě.

Glamping takes you off the beaten track into a world of luxury tents, charming cottages and lodges, period caravans, timeless teepees and yurts and many unusual places; its possibilities are limited only by our imagination. Glamping sites can be found all over the world, and the range is truly diverse. From austerely elegant lodges, to eccentric hotels promising extraordinary experiences, to incredibly luxurious and exceptional accommodations that are superbly equipped and ready to provide their visitors with comfortable, stylish interiors and every comfort. Large private terraces, glass bathrooms, Jacuzzis, outdoor kitchens, all sensitively hidden right in the countryside.

Kde se vzal glamping? 

S trochou nadsázky lze říct, že glamping sahá hluboko do historie. Téměř palácové stany s vzácným nábytkem a dekoracemi provázely pomazané hlavy ve válečných taženích i v dobách míru. Sultán Sulejman Nádherný, vládce Osmanské říše, svého času vzbuzoval u evropských panovníků čirou závist velkým válečným stanem s funkční lázní. Ti jeho přepychově zdobené válečné nebo harémové stany považovali za hlavní válečnou kořist. Začátkem minulého století pak bohatí cestovatelé, převážně ze Spojeného království, znovu objevili kouzlo glampingu na africkém safari. Tito novodobí objevovatelé chtěli poznávat africkou přírodu z luxusu, na který byli zvyklí. Z dnešního pohledu by se dalo jejich ubytování při objevování různých kontinentů považovat za glamping.

Where did glamping come from?

With a bit of exaggeration, we can say that glamping goes back deep into history. Almost palatial tents with precious furniture and decorations accompanied the anointed heads in war campaigns and in times of peace. Sultan Suleiman the Magnificent, ruler of the Ottoman Empire, once aroused the envy of European rulers with a large war tent with a functional bath. They regarded his lavishly decorated war or harem tents as the main spoils of war. Then, early in the last century, wealthy travellers, mostly from the United Kingdom, rediscovered the magic of glamping on the African safari. These modern explorers wanted to experience African nature from the luxury they were used to. From today's perspective, their accommodation while exploring different continents could be considered glamping.

Ve Velké Británii byla zahájena moderní éra glampingu a nyní je tento fenomén celosvětově jedním z nejrychleji rostoucích odvětví turistiky s významným ekonomickým potencionálem. Není divu, vždyť hodnota globálního trhu v oblasti glampingu byla letos vyčíslena na 2,74 miliardy dolarů a do roku 2030 má vzrůst na úctyhodných 5,94 miliardy dolarů (Grand View Research, 2022). Odvětví glampingu láká tisíce menších podnikatelů a velké ubytovací sítě přidělují ze svých rozpočtů částky více než velkorysé na marketingové kampaně tohoto slibně se rozvíjejícího byznysu. Z průzkumů organizace Grand View Research vyplývá, že o tento druh kempování mají nejvíce zájem mladí lidé ve věku mezi 18 a 32 lety. Nových glampingových destinací neustále přibývá, protože poptávka je ohromná. Ti nejnápaditější poskytovatelé glampingu mají stále dopředu vyprodáno.

The UK ushered in the modern era of glamping and now the phenomenon is one of the fastest growing tourism industries globally with significant economic potential. Not surprisingly, the value of the global glamping market has been valued at $2.74 billion this year and is set to grow to a staggering $5.94 billion by 2030 (Grand View Research, 2022). The glamping industry is attracting thousands of smaller entrepreneurs, and large accommodation chains are allocating more than generous sums from their budgets to marketing campaigns for this promising business. Surveys by Grand View Research show that young people aged between 18 and 32 are most interested in this type of camping. New glamping destinations are increasing all the time as demand is huge. The most imaginative glamping providers are always sold out in advance. 

foto: chatička Sofinka, Dobčické rybníčky

Kde byl první glamping v Čechách?

Místo, které bylo prvním glampingem v Česku – dnes je to pojem – jsou Dobčické rybníčky kousek od Českých Budějovic. A i po více než deseti letech je mezi českými glampingy stále jedním z nejprodávanějších a nejžádanějších míst a obsazeno má na rok dopředu. Sympatičtí provozovatelé Alice a Jiří Střítečtí si téměř všechno navrhovali a stavěli svépomocí. U českých glampingů se ceny za ubytování často blíží částkám podobným luxusním hotelům a Dobčické rybníčky se s průměrnou cenou 4,5 tisíce korun za víkend řadí spíše mezi ty cenově přívětivější. Šest objektů v podobě chatiček, stromového domku a teepee, stojí na břehu tří rybníků a dvou tůní s mokřadem. Spolek Dobčické rybníčky podporuje původní ekosystém v biokoridoru Dobčice – Záboří.

Where was the first glamping in Czech?

The place that was the first glamping in the Czech Republic - today it is a concept - is Dobčické rybníčky near České Budějovice. And even after more than ten years, it is still one of the best-selling and most sought-after places among Czech glamping sites, and it is booked for a year in advance. The friendly operators Alice and Jiří Střítečtí designed and built almost everything themselves. The prices for accommodation in Czech glamping sites are often close to the prices of similar luxury hotels and Dobčické rybníčky, with an average price of CZK 4,500 per weekend, ranks among the more affordable ones. Six buildings in the form of cabins, a tree house and a teepee stand on the shores of three ponds and two pools with a wetland. Dobčické rybníčky association supports the original ecosystem in the Dobčice - Záboří biocorridor. 

foto: chatička Verunka, Dobčické rybníčky 

Proč rozjet vlastní glamping

Současní cestovatelé hledají větší spojení s přírodou a také se objevuje stále více glampingových ubytovacích zařízení k pronájmu, přesto ale nestačí stále rostoucí poptávku uspokojit. Tato oblast cestovního ruchu se rychle vyvíjí, protože mladí cestovatelé chtějí dovolenou, která je daleko od křiku přeplněných bazénů a pláží naprosto stejných hotelových resortů. S nízkou vstupní investicí a trochou vlastní práce se můžete přidat k trendu tohoto druhu turistiky tím, že budete sdílet vlastní majetek s cestovateli. Glamping je nyní velmi populární u nás i v zahraničí a zahrnuje rozmanitou škálu ubytování pro všechny typy zájemců, od těch, kteří hledají klid a nocleh, až po ty, kdo vyhledávají adrenalinové zážitky. Začít podnikat v oblasti glampingu nemusí být vůbec náročné. I vy můžete proměnit nevyužitý pozemek v úspěšný glampingový podnik.

 Why start your own glamping business

Today's travellers are looking for a greater connection with nature and more and more glamping accommodation for rent is also emerging, yet it is not enough to meet the ever-increasing demand. This area of tourism is rapidly evolving as young travelers want a vacation that is far from the clamor of crowded pools and beaches of the exact same hotel resorts. With a low initial investment and a little bit of work of your own, you can join the trend of this type of tourism by sharing your own property with travelers. Glamping is now very popular here and abroad and includes a diverse range of accommodation for all types of people, from those looking for peace and quiet to those seeking adrenaline-fuelled experiences. Starting a glamping business doesn't have to be difficult. You too can turn an unused plot of land into a successful glamping business.

Malé investice a možnost uplatnit vlastní kreativitu uvádí mnoho majitelů pozemků, a nejen je, do sféry lukrativní, a navíc udržitelné investiční příležitosti. Úspěšné glampingové chaty a chatičky se nemusí bezpodmínečně nacházet v atraktivních turistických lokalitách. Zákazníci si často rezervují pobyt na základě výjimečných a jedinečných vlastností ubytování a lokalita je až druhým faktorem. Vybrané místo musí být dostupné, nejlépe na samotě s působivým výhledem na okolní krajinu. Vhodné jsou přechody lesů a luk, okraje lesů a velmi žádaná jsou místa u vody. Důležité je zajistit návštěvníkům soukromí, a zároveň umožnit přístup ke společným službám. Vhodná může být i nepoužívaná část zahrady za domem nebo pronájem obecního pozemku.

Small investments and the opportunity to exercise their own creativity brings many landowners, and not only them, into the realm of a lucrative and, moreover, sustainable investment opportunity. Successful glamping lodges and cabins are not necessarily located in attractive tourist locations. Customers often book their stay based on the exceptional and unique features of the accommodation, with location being a second factor. The chosen location must be accessible, preferably in a secluded location with impressive views of the surrounding countryside. Forest and meadow transitions, woodland edges and waterside locations are highly desirable. It is important to ensure privacy for visitors, while allowing access to common services. A disused part of the garden behind the house or a lease of communal land may also be suitable. 

Nezbytný je vodovod, elektřina a kanalizace. Ubytování, které je jedinečné, vysoce komfortní a designově originální, umožní udržet nejvyšší ceny za noc a celoroční obsazenost. Kvalitní pastevecká chata či chatka nebo domek na stromě může být i dražší, ale začít se dá rovněž s nápaditým posedem. Dodatečné osobité prvky, jako je vířivka, sauna na dříví nebo ekologické a sezónní potravinové balíčky z místních zdrojů, zvyšují hodnotu nabídky. Nezapomeňte na to hlavní, že cestovatelé hledají autentické zážitky, proto začlenění těchto prvků do nabídky glampingu bude mít zásadní význam pro příliv nových hostů a udržení těch stálých. Je důležité definovat své jedinečné prodejní body. Analýza konkurence vám pomůže identifikovat potenciální bílá místa na trhu a usnadní vám sestavit rozpočet, a získat tak maximální užitek ze své nabídky ubytování.

Water, electricity and sewerage are essential. The accommodation, which is unique, highly comfortable and original in design, will allow to maintain the highest prices per night and year-round occupancy. A quality shepherd's hut or treehouse can be more expensive, but you can also start with an imaginative sitting area. Additional personal touches such as a hot tub, wood-fired sauna or organic and seasonal locally sourced food packages add to the value proposition. The main thing to remember is that travellers are looking for authentic experiences, so incorporating these elements into your glamping offer will be essential to attract new guests and retain regular ones. It's important to define your unique selling points. Competitive analysis will help you identify potential white spaces in the market and make it easier to budget, so you can get the most out of your accommodation offering. 

Velmi důležitý je marketing – poutavá webová stránka s přímým rezervačním systémem je základem. Důraz by se měl klást na kvalitní obrázky a videa, která prezentují nabídku glampingu, a na stručný a originální text. Klíčovou roli při oslovování cílového publika mají sociální média. Předem je důležité posoudit výši investic v porovnání s pravděpodobnou návratností. Sazeb podobným cenám rekreačních chat lze dosáhnout za zlomek investice. Určitě je rozumný postupný přístup, začněte v malém, sbírejte zkušenosti a rozšiřujte projekt, až dosáhnete uspokojivé míry obsazenosti. Nezapomeňte na úřady, povolení a pojištění odpovědnosti za škodu v závislosti na způsobu a rozsahu provozování.

Marketing is very important - an engaging website with a direct booking system is essential. Emphasis should be placed on quality images and videos that showcase the glamping offer and on concise and original text. Social media plays a key role in reaching the target audience. It is important to assess the level of investment against the likely return in advance. Rates similar to holiday cottage prices can be achieved for a fraction of the investment. A gradual approach is certainly sensible, start small, gain experience and expand the project until you reach a satisfactory occupancy rate. Don't forget the authorities, permits and liability insurance depending on the method and scale of operation. 

Luxusní chaty nabízejí možnost vytvoření konceptu, který pozvedne váš projekt na vyšší úroveň. V přepychových chatách nebo v zařízeném safari stanu najdou vaši hosté luxus a mimořádný zážitek z kempování. Proto věnujte interiéru stejnou péči a pozornost jako designu chaty. Cena za ubytování v glampingu se může pohybovat od příznivé až po vyšší třídu v závislosti na typu objektu, místě, kde se nachází, a na tom, jaké vybavení a služby nabízí. Pořizovací cena vhodného dřevěného domku je od 60 do 100 tisíc korun a kvalitní velkokapacitní teepee lze pořídit za 35 tisíc korun.

Luxury cottages offer the opportunity to create a concept that will take your project to the next level. In luxury chalets or a furnished safari tent, your guests will find luxury and an extraordinary camping experience. So give the interior the same care and attention as the design of the lodge. The price of glamping accommodation can range from budget to upper class depending on the type of property, where it is located, and what amenities and services it offers. The purchase price of a suitable wooden lodge ranges from 60 to 100 thousand crowns and a good quality large capacity teepee can be purchased for 35 thousand crowns.

Typy glampingu

Téměř každý typ stavby lze snadno proměnit v glampingové místo. Nejoblíbenějším typem glampingu je konstrukce stanu. Existuje více typů stanů pro glamping, včetně safari stanů, kopulovitých a zvonových stanů. Jurta je kulatá přenosná stanová konstrukce a je oblíbeným typem luxusního kempinkového stanu. Glampingové kopulovivé stany mají obvykle geodetickou konstrukci. Jsou postaveny s použitím konstrukce připomínající průhlednou skořepinu a specifických, vícestranných tvarů. Dalším oblíbeným typem glampingu jsou domky na stromech, jež jsou aktuálním trendem a specializované společnosti vyrábějí různé typy, které se umisťují přímo na stromy.

Types of glamping

Almost any type of building can easily be turned into a glamping site. The most popular type of glamping site is the tent structure. There are multiple types of glamping tents, including safari tents, dome tents and bell tents. A yurt is a round portable tent structure and is a popular type of luxury camping tent. Glamping dome tents usually have a geodesic design. They are built using a structure resembling a transparent shell and specific, multi-sided shapes. Another popular type of glamping tent is treehouses, which are a current trend and specialist companies are producing different types that are placed directly on trees. 

Chatka pro glamping je malá chatka uprostřed přírody, která donedávna sloužila jako přístřešek při kempování. Dále máme glampingové pody nebo chatky, chatičky a teepee, nebo různé bizarní unikáty. Ideálním místem by byla lovecká chata. Glampingový pod je malá stavba podobná chatce. Pastýřské chaty a cikánské karavany a vozy pro glamping jsou mimořádně oblíbeným ubytováním zejména ve Velké Británii. Dále pak věže, hobití domy, vlakové vagony, stodoly, lodě atd.

A glamping hut is a small hut in the middle of the countryside that until recently served as a shelter for camping. We also have glamping pods or huts, cabins and teepees, or various quirky one-offs. The ideal place would be a hunting lodge. A glamping pod is a small structure similar to a cabin. Shepherd's huts and gypsy caravans and glamping vans are extremely popular accommodation especially in the UK. Then there are towers, hobbit houses, train carriages, barns, boats etc. 

Je dobré předem promyslet a zjistit, jaké aktivity jsou v místě ubytování k dispozici. Horská nebo silniční kola, jakou obuv? Nezapomeňte na fotoaparát, protože budete chtít zdokumentovat mimořádný a jedinečný zážitek z glampingu. Nezapomeňte se ujistit, zda buď vy, nebo hostitelé mají nějaké velké útulné deky, abyste mohli pohodlně pozorovat hvězdy.

It's a good idea to think ahead and find out what activities are available in your accommodation. Mountain bikes or road bikes, what kind of shoes? Don't forget your camera as you will want to document an extraordinary and unique glamping experience. Be sure to make sure either you or your hosts have some big cozy blankets so you can comfortably stargaze. 

Glamping se velmi dynamicky rozrůstá a získává další a další nadšence. Pomalu v každém koutě světa najdete neuvěřitelné destinace, z nichž každá nabízí svou vlastní jedinečnost. Ať už si vyberete glampingové cool chaty v Yukonu nebo chatku v kopcích našich nádherných Beskyd, pobyt v glampingové chatě nebo chalupě vám poskytne příležitost být součástí přírody bez nutnosti vzdát se luxusu.

Glamping is growing very dynamically and gaining more and more enthusiasts. Slowly, in every corner of the world you will find incredible destinations, each offering its own uniqueness. Whether you choose a glamping cool lodge in the Yukon or a cabin in the hills of our beautiful Beskydy Mountains, staying in a glamping cabin or chalet will give you the opportunity to be part of nature without having to give up luxury.

Bude se hodit

Internetový portál Glamping.com je vysoce kvalitní sbírka okouzlujících kempů na celém světě. Neuvádí žádné obyčejné ubytování, protože nevěří na obyčejné cestování. Destinace na Glamping.com nabízejí jedinečné zážitky, které se dají zažít jen jednou za život. Snaží se umožnit lidem vyzkoušet tuto formu zážitkového cestování díky pečlivě vybraným a osobně prověřeným nemovitostem.

V Kupsiposed.cz si řekli, že obnoví kouzlo posedů a kazatelen. Místo zvěře tak můžete pozorovat děti, ubytovat návštěvu, uklidit tchyni nebo uklidit sebe. Dopřejte si nadhled a získejte odstup od každodenních starostí i shonu. Vždyť možnosti posedu jsou nekonečné, stejně jako vaše fantazie. Do lesa, na louku, na zahradu, na vodu. Posed můžou dát na nožičky, na ponton, na kola i na strom. Dopřeje potřebný nadhled a odstup od každodenních starostí i shonu. Kupsiposed.cz bude parťákem pro každou roční dobu. Případně si klidně užijte i nařízenou izolaci. Nebo může tato hvězda doplnit váš rozrůstající se glamping.

Cílem portálu Glampingczech.cz je poskytnout úplnou nabídku ubytování na jedné platformě, která je přehledná a vyhovuje téměř všem. Jejich zdařilá mapa míst nám ušetří čas a pomůže nám nalézt kouzelné místo v naší lokalitě, o kterém jsme dost možná ani nevěděli. ♥ Glampingczech.cz ví, že nejlepší jsou ty zážitky, které jsou originální a propojené s přírodou. Hrdě reprezentují tvrdou práci a odvahu hostitelů, která stojí za vytvořením kouzelného místa. Nadšence seznamují s těmi nejlepšími místy v zelené krajině naší krásné země, jsou průvodcem na cestě za skutečným odpočinkem a dobitím baterek.

Distributor renomovaného polského výrobce glamping stanů v Evropě. Nejnovější, vysoce kvalitní technologie a výrobní zařízení umožňuje vyrábět geodetické kopule všech typů a velikostí. Příběh Glampingstany.cz jednoduchý. Sama Barbora Hlávková se nadchla myšlenkou glampingových stanů – propojení komfortního zázemí a přírody a zjistila, že u nás není moc informací přímo o glampingových stanech. Začala testovat různé stany a výrobce až nakonec se stali distributory jednoho z nejvýznamnějších výrobců stanů a nyní už vznikají první realizace stanů. Glampingstany.cz projekt, který se neustále rozvíjí, připravují showroom, marketingovou podporu a mnoho dalšího pro své klienty.

Dan – šohaj z Luhačovic a Kamil – chalan původem zo Slovenska, oba podnikaví třicátníci, kteří se rozhodli, že změní současný koncept ubytování a zboří zajeté stereotypy v GlampingLuhačovice.cz.

Glamping je v Česku stále populárnější

Místo, které bylo prvním glampingem v Česku je mezi českými glampingy stále jedním z nejprodávanějších a obsazeno má na rok dopředu. Průkopníci glampingu o návštěvníky nouzi nemají. Dobčické rybníčky, chatky, plovoucí sruby, stromový domek či teepee lidských jmen se i po letech těší velké návštěvnosti.

Podnikatelé objevili díru na trhu

Úspěšný projekt Dobčických rybníčků

Tak už je konečně hotový! Můj vlastní glamping! 😁🏕🏔☀️

Užitečný portál o luxusním kempování v přírodě nejen v ČR

Užijte si pobyt v přírodě ve spojení s luxusem