Konec zpronevěry peněz klientů z advokátních úschov

Celková částka zpronevěřená advokáty přesáhla půl miliardy korun. Mgr. Jiří Kučera z advokátní kanceláře Kučera & Associates přichází s překvapivě snadným řešením, jak tomuto nežádoucímu jevu jednou pro vždy zabránit.

Pro O bydlení a realitách Petr Janša
Zpronevěry peněz klientů z advokátních úschov jsou dlouhodobě přetrvávajícím problémem, který poškozuje pověst advokátního stavu a připravuje klienty o jejich úspory. Mgr. Jiří Kučera z advokátní kanceláře Kučera & Associates přichází s řešením, jak tomuto nežádoucímu jevu zabránit.

Jádrem problému je podle Mgr. Kučery plná dispoziční pravomoc advokáta s penězi na úschovním účtu. Advokát tak může s uschovanými prostředky volně nakládat, převést je na jiný účet nebo je vybrat v hotovosti, ačkoliv k tomu z povahy věci nemá legitimní důvod.

Navrhované řešení spočívá v omezení dispozice advokáta s penězi na úschovním účtu. Advokát by mohl zaslat peníze pouze na předem určené účty kupujícího a prodávajícího a neměl by možnost peníze vybrat v hotovosti.

Proces by probíhal následovně:- Kupující, advokát a prodávající uzavřou smlouvu o advokátní úschově.- Advokát založí úschovní účet, kde zadá čísla účtů obou stran a nastaví bezpečnostní lhůty pro platby.- Banka zašle všem stranám a advokátní komoře notifikaci s parametry účtu.- Kupující složí peníze na úschovní účet pouze v případě, že údaje v notifikaci odpovídají úschovní smlouvě.- Advokát bez prodlení podá návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Pokud katastr rozhodne o povolení vkladu a jsou splněny další podmínky úschovní smlouvy, advokát zašle peníze oprávněnému příjemci. V opačném případě vrátí peníze zpět kupujícímu.Podstatné jsou v tomto procesu bezpečnostní lhůty. Advokát by nemohl peníze vyplatit zpět kupujícímu dříve než za dva měsíce, i kdyby se s ním zločinně spolčil. Prodávající by tak měl dostatek času zahájit právní kroky k vymožení peněz od advokáta, například podáním žaloby s návrhem na předběžné opatření. Peníze by po celou dobu zůstávaly na úschovním účtu.

Pokud by strany z nějakého důvodu potřebovaly změnit parametry úschovy, například vyplatit peníze před vkladem do katastru, musely by společně zajít na pobočku banky a prostřednictvím advokáta dát pokyn ke změně v návaznosti na úpravu úschovní smlouvy. Banka by ověřila totožnost obou stran a provedla požadovanou operaci. Riziko zpronevěry by tak bylo minimalizováno.

Pro banky jsou úschovní účty atraktivním produktem, neboť peníze na nich leží obvykle 4-5 týdnů při téměř nulovém úročení. Při odhadovaných 60 000 úschovách ročně a průměrné výši úschovy 3 miliony Kč by zisk bank z úroků mohl dosahovat stovek milionů korun. Snížení rizika zpronevěr by navíc umožnilo výhodnější pojištění.

Příležitost prosadit toto řešení od Mgr. Kučery se naskýtá nyní, kdy se ve Sněmovně projednává novela zákona o advokacii. Pozměňovacím návrhem by bylo možné navrhovanou úpravu vtělit do zákona. Advokátní stav by si tak mohl napravit reputaci, a hlavně účinně předcházet podvodům, kvůli nimž klienti přicházejí o celoživotní úspory.